NAS for Enterprise

FS Series

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

SA Series

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

XS+/XS Series

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

Expansion Units

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.